SL
E-004105/2012
Odgovor komisarja Kallasa
v imenu Komisije
(4.6.2012)

Komisija želi spoštovano poslanko opozoriti na dejstvo, da Direktiva 2004/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o minimalnih varnostnih zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omrežju  določa vrsto tehničnih in operativnih ukrepov za zagotovitev enotne osnovne ravni varnosti v predorih. Direktiva velja za cestne predore v vseevropskem cestnem omrežju, ki so daljši od 500 metrov.
Niz minimalnih varnostnih zahtev se mora spoštovati za predore, ki obratujejo, so v gradnji ali v fazi projektiranja. Poleg tega se države članice spodbujajo, da določbe direktive glede varnosti v predorih uporabljajo za predore, ki niso zajeti v področju uporabe vseevropskega omrežja.
Postopek dodatnega opremljanja obstoječih predorov, ki še vedno poteka, mora biti končan do 30. aprila 2014, razen v državah članicah z veliko skupno dolžino predorov na njihovem ozemlju, kjer mora biti v skladu z odločitvijo zakonodajalca dodatno opremljanje izvedeno do leta 2019.
Komisija skrbno spremlja ustrezno izvajanje direktive v okviru rednih sestankov s strokovnjaki iz držav članic in bo sprejela primerne ukrepe, da se zagotovi redno posodabljanje tehničnih prilog Direktive 2004/54/ES. Poleg tega Komisija podpira izmenjavo izkušenj med strokovnjaki za varnost v cestnih predorih. Januarja 2012 je Komisija tudi sprožila dopolnilno študijo o analizi tveganja v predorih.