1. Reading report - Resolucijo EP glede priporočil Evroski komisiji v pogajanjih glede TISA sporazuma (A8-0009/2016) Pogajanja so leta 2016 zastala in so zamrznjena!
 •  AM 55 – ENF Group (Le Pen) – glasovali proti AM (dopolnilo skrajne desne skupine) – ni bilo elektronskega glasovanja
 •  V končnem poročilu je poslanka glasovala ZA resolucijo.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-8-2016-02-03-RCV_EN.pdf

    2. Gualtieri report – Resolucija Evropskega parlamenta o dokončanju evropske ekonomske in monetarne unije

 •  AM 30 – GUE skupine – S&D skupina je glasovala proti, ker bi z drugačnim glasovanjem ogrozili sprejem končne resolucije. Poleg tega to dopolnilo sploh ni bilo relevantno za resolucijo o EMU
 •  Poslanka je na koncu glasovala ZA poročilo (končno glasovanja ni bil elektronsko, ampak z dvigom rok)

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-8-2015-12-17-RCV_EN.pdf

   3. Messerschmidt Report – Resolucija EP o letnem poročilu o politiki konkurence EU (2014/2158(INI))

 •  AM 7 – GUE skupina – S&D ni bila proti vsebini dopolnila, ampak se je pri AM vzdržala (tudi Tanja), saj nismo želeli ogroziti sprejema končne resolucije o konkurenčni politiki EU. Dopolnilo se je nanašalo na mehanizem reševanja sporov v trgovinskih sporazumih in ne na konkurenčno politiko EU.
 •  Poslanka je na koncu glasovala ZA resolucijo

 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-8-2015-03-10-RCV_EN.pdf

   4. Libija - Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. januarja 2015 o razmerah v Libiji

 • AM 6 – GUE skupine – S&D je glasovala proti. Prvotno besedilo je že poudarjalo, da do rešitev v Libiji ne more priti z vojaškim posredovanjem. AM je ogrožal sprejem celotne resolucije.
 • Tanja Fajon (kot tudi S&D skupina) je na koncu glasovala ZA resolucijo 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-8-2015-01-15-RCV_EN.pdf

  5. La Vie report – Uredba EU o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 v zvezi z možnostjo držav članic, da na svojem ozemlju omejijo ali prepovejo uporabo gensko spremenjenih živil in krme

 • EP je zavrnil celotno Uredbo EU, saj bi državam članicam olajšala prodajo in uporabo gensko spremenjenih živil, zaradi tega je S&D skupina glasovala tudi proti AM 3. Tudi poslanka je glasovala PROTI uredbi ter ZA sprejem EP resolucije za zavrnitev.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0379_SL.html

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-8-2015-10-28-RCV_EN.pdf

  6. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. januarja 2016 o pridružitvenih sporazumih/poglobljenih in celovitih območjih proste trgovine z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino

 •  AM 14 – GUE skupine - S&D ni bila proti vsebini dopolnila, ampak se je pri AM vzdržala (tudi poslanka), saj nismo želeli ogroziti sprejema končne resolucije o pridružitvenih sporazumih z Ukrajino, Gruzijo in Moldavijo. AM ni bil relevanten v obravnavanem poročilu.
 • Tanja Fjaon (kot tudi S&D) odločno nasprotuje otroškemu delu v vseh okoliščinah. Že leta 2010 in nato še večkrat je Tanja Fajon glasovala ZA resolucijo, ki med drugim »poziva Komisijo, naj hitro vloži predlog uredbe o prepovedi uvoza blaga v EU, ki se proizvaja z uporabo sodobnih oblik suženjstva, prisilnega dela, zlasti posebno ranljivih skupin, s kršenjem temeljnih standardov človekovih pravic;«

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20101125&secondRef=TOC&language=en

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0434+0+DOC+XML+V0//SL

  7.-10. Lange report - priporočila Evropskega parlamenta Evropski komisiji glede pogajanj o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb (TTIP) – resolucija

 • Tanja Fajon je bila ves čas zelo kritična do pogajanj TTIP in na koncu se je pri resoluciji glede priporočil Komisiji vzdržala, saj besedilo ni zadostilo pričakovanjem različnih vidikov pogajanj glede transparentnosti, mehanizma za reševanje sporov, ogrožanja okoljskih standardov in delavskih pravic ter zaščite potrošnikov. Pogajanja so nato zastala in ni pričakovati, da bi se (zlasti pod Trumpom) obnovila.
 • Glede posameznih AM 41, 72, 95, 113 je Tanja sledila stališču S&D skupine. Ti so bili dvoumni, pravno nevzdržni ali vsebinsko nepopolni.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0252_SL.html

 • Tanja se je vzdržala pri končnem glasovanju zaradi vsega zgoraj naštetega.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-8-2015-07-08-RCV_EN.pdf

Tanja Fajon je bila tudi ena redkih poslancev iz Slovenije, ki je zaradi podobnih razlogov glasovala proti trgovinskemu sporazumu CETA med EU in Kanado.