Republika Slovenija želi povečati prenosne zmogljivosti elektroenergetskih povezav za prenos električne energije obstoječih daljnovodov z 220 kV napetostne moči na 400 kV. S prehodom na višji napetostni nivo se bistveno povečuje sevalna obremenitev okolja po katerem daljnovodi potekajo. Številne mednarodne študije nakazujejo tisto, o čemer strokovnjaki opozarjajo že vrsto let, namreč, da dolgoročna izpostavljenost močnemu sevanju vpliva na povečano tveganja za nastanek bolezni, predvsem rakavih obolenj.

»Tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in posvetovalno telo Evropske Komisije SCENIHR priznavata, da lahko elektromagnetno sevanje negativno vpliva na zdravje.« V Sloveniji velja Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela 21. Novembra 1996, določa mejne vrednosti za vire sevanja za območja naravnega ali življenjskega okolja. Od takrat je znanost močno napredovala in obstajajo trdni dokazi o škodljivosti elektromagnetnega sevanja. Ob tem je Fajonova poudarila, da: »z razočaranjem ugotavljamo, da so standardi v Sloveniji neustrezni, nevarnost pa grozi tudi prebivalcem ob bodoči novi severni trasi visokonapetostnega daljnovoda Beričevo-Divača.

Upoštevajoč morebitne negativne učinke na zdravje ter gostoto poselitve in oddaljenost objektov od daljnovodov, medrugim tudi javnih objektov, kot so vrtci ni šole (1. cona varovanja), morajo biti civilna družba in lokalni prebivalci po zakonu vselej del procesa umeščanja daljnovodov in baznih postaj v prostor.« Tako veleva tudi Aarhuška konvencija ali Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, ki je Slovenija sprejela 20. maja 2004. »Na žalost je v praksi možnost sodelovanja javnosti pri umeščanju daljnovodov v prostor dana zgolj formalno. Pripombe javnosti se praviloma ne upoštevajo.«

Tanja Fajon, evropska poslanka in kandidatka Socialnih demokratov na volitvah v Evropski parlament je ob tem povedala: »V kolikor do nedavnega nismo poznali učinkov dolgotrajne izpostavljenost električnemu sevanju, je danes moč ugotoviti, da je veliko bolj škodljivo, kot smo si kdaj upali predstvaljati. Veseli me, da so me predstavniki ZEG in civilne iniciative Proti severni trasi povabili na posvet in mi predstavili to problematiko, ki se še kako tiče vsakega. Pozdravljam prizadevanja in tako iskren namen ljudi po varovanju človeškega zdravja. Tokrat jaz, kot političarka poslušam vas, vas bodrim in podpiram. Pozivam vse institucije ter civilno družbo k dialogu. Rešitev je več, le poti do njih so včasih nekoliko daljše.


Pred skorajšnjo izdajo Okoljskega poročila Ministrstvo za infrasktrukturo in prostor pozivam, da preuči zahteve civilne iniciative ter v kriterije za izdelavo prostorskih načrtov vključi nova spoznanja o škodljivosti daljnovodov, saj se je s preventivnimi ukrepi moč izogniti zelo škodljivim negativnim vplivom na zdravje ljudi. Poleg tega pa Republiko Slovenijo in vse pristojne institucije pozivam, naj prilagodijo zakonske in podzakonske akte v smeri novih ugotovitev posvetovalnega telesa Evropske Komisije SCENIHR in svojim prebivalcem zagotovijo zdravo in dostojno življenje. Razvite države Evropske Unije imajo mejne vrednosti sevanja postavljene tudi 20 krat nižje kot Slovenija.«