Bodo lahko prišli do nadomestila? Evropska komisija odgovarja:

Odgovor Joaquína Almunie v imenu Komisije

Sklepa Komisije z dne 18. decembra 2013 o odobritvi državne pomoči Novi Ljubljanski banki in Novi Kreditni banki Maribor temeljita med drugim na zahtevi po „porazdelitvi bremena“ iz sporočila o bančništvu(1). Na tej podlagi in ob upoštevanju načela, da noben upnik ne sme biti na slabšem kot v primeru insolventnosti(2), se mora podrejeni dolg (ne glede na vrsto osebe ali subjekta upnika) pretvoriti v lastniški kapital ali delno odpisati, preden se dodeli državna pomoč.

Ta zahteva imetnikom podrejenih dolžniških instrumentov ne preprečuje, da v primeru zavajajoče prodaje navedenih instrumentov zahtevajo nadomestilo ali uveljavljajo druga pravna sredstva v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi (npr. o izvajanju Direktive 2004/39/ES(3)). Zadeva bi v prvi vrsti spadala v pristojnost nacionalnih sodišč.

Vendar pa bi v primeru, da bi slovenska vlada nadomestilo vlagateljem izplačala namesto bank (s čimer bi te banke razbremenila dejanskih ali morebitnih obveznosti in odgovornosti do vlagateljev), tako ravnanje lahko pomenilo državno pomoč bankam. Poleg tega bi nadomestila posameznikom za izgube, ki so jih utrpeli kot upniki bank, ki so prejele državno pomoč, lahko ogrozila izpolnjevanje potrebnih zahtev po porazdelitvi bremena.

Te ugotovitve ne posegajo v možnost, da država posameznikom dodeli javna sredstva zgolj v smislu plačil ex gratia.

Zato presoja o tem, ali bi bilo morebitno nadomestilo, ki bi ga vlada Republike Slovenije vplačala malim vlagateljem NKBM in NLB, skladno s pravnim redom Unije, zahteva poglobljeno analizo s tem povezanih ureditev.

(1)Sporočilo Komisije o uporabi pravil o državni pomoči za podporne ukrepe v korist bank v okviru finančne krize od 1. avgusta 2013 dalje (v nadaljnjem besedilu: sporočilo o bančništvu), UL C 216, 30.7.2013, str. 1.
(2)Načelo, da noben upnik ne sme biti na slabšem kot v primeru insolventnosti, ščiti lastninske pravice vlagateljev tako, da določa, da podrejeni upniki nikakor ne prejmejo manj, kot bi bila njihova naložba vredna, če državna pomoč ne bi bila dodeljena.
(3)Direktiva 2004/39/ES, UL L 145, 30.4.2004, str. 1.