Moje delo

Vprašanje za pisni odgovor - Otežena uporaba frekvenc za slovenske radijske postaje na Primorskem - stanje eno leto potem - E-003195/2017

Vprašanje za pisni odgovor E-003195/2017
za Komisijo
Člen 130 poslovnika
Patricija Šulin (PPE), Tanja Fajon (S&D), Romana Tomc (PPE), Franc Bogovič (PPE), Igor Šoltes (Verts/ALE), Alojz Peterle (PPE), Ivo Vajgl (ALDE), Milan Zver (PPE)

Vir : © Evropska unija, 2017 - EP

Preberi več →

Predlog resolucije Kako do uresničitve načrta o premestitvah - B8-2017-0340

PREDLOG RESOLUCIJE
ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 123(2) Poslovnika
Kako do uresničitve načrta o premestitvah
(2017/2685(RSP))
Esteban González Pons, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera, Michał Boni
v imenu skupine PPE
Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Caterina Chinnici, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Eider Gardiazabal Rubial
v imenu skupine S&D
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk)
v imenu skupine ALDE
Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Dennis de Jong
v imenu skupine GUE/NGL
Ska Keller, Judith Sargentini, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes
v imenu skupine Verts/ALE
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Vir : © Evropska unija, 2017 - EP

Preberi več →

Video posnetek govora poslanca EP - Izvajanje Uredbe (EU) 2017/458 v zvezi z okrepljenim preverjanjem v ustreznih zbirkah podatkov na zunanjih mejah (razprava) - Tanja Fajon - Sreda, 17. maj 2017 - 17:42 - Strasbourg

Dolžina video posnetka : 2'45''
Ta video posnetek lahko prenesete v zapisu MP4 (32Mb) ali zapisu WMV (42Mb)

Izjava o omejitvi odgovornosti :Tolmačenje je namenjeno lažjemu razumevanju razprav in ni uradni zapis. Kot uradni dokument velja le uradni govor ali uradni pisni prevod razprave.
Vir : © Evropska unija, 2017 - EP

Preberi več →

Predlog skupne resolucije o izvajanju smernic Sveta za LGBTI, zlasti v zvezi s preganjanjem (domnevnih) istospolno usmerjenih moških v Čečeniji, Rusiji - RC-B8-2017-0349/rev.1

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
v skladu s členoma 128(5) in 123(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
S&D (B8-0349/2017)
ECR (B8-0350/2017)
Verts/ALE (B8-0351/2017)
GUE/NGL (B8-0353/2017)
ALDE (B8-0355/2017)
PPE (B8-0356/2017)
o izvajanju smernic Sveta za LGBTI, zlasti v zvezi s preganjanjem (domnevnih) istospolno usmerjenih moških v Čečeniji, Rusiji
(2017/2688(RSP))
Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Anna Maria Corazza Bildt
v imenu skupine PPE
Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri
v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Ian Duncan, Kay Swinburne, Anneleen Van Bossuyt, Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Sander Loones, Raffaele Fitto
v imenu skupine ECR
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström
v imenu skupine ALDE
Malin Björk, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Eleonora Forenza, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Dennis de Jong
v imenu skupine GUE/NGL
Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Molly Scott Cato
v imenu skupine Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Marco Valli, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Eleonora Evi, David Borrelli, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini

Vir : © Evropska unija, 2017 - EP

Preberi več →

Predlog resolucije o izvajanju smernic Sveta za LGBTI, zlasti v zvezi s preganjanjem (domnevnih) istospolno usmerjenih moških v Čečeniji v Rusiji - B8-2017-0349

PREDLOG RESOLUCIJE
k vprašanju za ustni odgovor B8-0219/2017
v skladu s členom 128(5) Poslovnika
o izvajanju smernic Sveta za LGBTI, zlasti v zvezi s preganjanjem (domnevnih) istospolno usmerjenih moških v Čečeniji v Rusiji
(2017/2688(RSP))
Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri
v imenu skupine S&D

Vir : © Evropska unija, 2017 - EP

Preberi več →

Video posnetek govora poslanca EP - Izvajanje smernic Sveta za LGBTI, zlasti v zvezi s preganjanjem (domnevnih) istospolno usmerjenih moških v Čečeniji, Rusiji (razprava) - Tanja Fajon - Torek, 16. maj 2017 - 20:17 - Strasbourg

Dolžina video posnetka : 2'4''
Ta video posnetek lahko prenesete v zapisu MP4 (24Mb) ali zapisu WMV (32Mb)

Izjava o omejitvi odgovornosti :Tolmačenje je namenjeno lažjemu razumevanju razprav in ni uradni zapis. Kot uradni dokument velja le uradni govor ali uradni pisni prevod razprave.
Vir : © Evropska unija, 2017 - EP

Preberi več →

Vprašanje za ustni odgovor - VP/HR - Izvajanje smernic Sveta za LGBTI, zlasti v zvezi s preganjanjem (domnevnih) istospolno usmerjenih moških v Čečeniji, Rusiji - O-2017-000039

Vprašanje za ustni odgovor O-000039/2017
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, v imenu skupine S&D
Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, v imenu skupine Verts/ALE
Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Gabriele Zimmer, v imenu skupine GUE/NGL
Marietje Schaake, v imenu skupine ALDE
Ian Duncan, v imenu skupine ECR

Vir : © Evropska unija, 2017 - EP

Preberi več →

Vprašanje za pisni odgovor - Sistem evropskih strukturnih in investicijskih skladov za nadzor in pritožbe - E-002540/2017

Vprašanje za pisni odgovor E-002540/2017
za Komisijo
Člen 130 poslovnika
Tanja Fajon (S&D), Biljana Borzan (S&D), Miriam Dalli (S&D), Tomáš Zdechovský (PPE)

Vir : © Evropska unija, 2017 - EP

Preberi več →

Video posnetek govora poslanca EP - Razmere na Madžarskem (razprava) - Tanja Fajon - Sreda, 26. april 2017 - 16:28 - Bruselj

Dolžina video posnetka : 1'49''
Ta video posnetek lahko prenesete v zapisu MP4 (21Mb) ali zapisu WMV (28Mb)

Izjava o omejitvi odgovornosti :Tolmačenje je namenjeno lažjemu razumevanju razprav in ni uradni zapis. Kot uradni dokument velja le uradni govor ali uradni pisni prevod razprave.
Vir : © Evropska unija, 2017 - EP

Preberi več →

Vprašanje za pisni odgovor - Podpora in prepoznavnost pri paradah ponosa in drugih javnih prireditvah skupnosti LGBTI - E-002336/2017

Vprašanje za pisni odgovor E-002336/2017
za Komisijo
Člen 130 poslovnika
Daniele Viotti (S&D), Sophia in 't Veld (ALDE), Ian Duncan (ECR), Sirpa Pietikäinen (PPE), Tanja Fajon (S&D)

Vir : © Evropska unija, 2017 - EP

Preberi več →

Vprašanje za pisni odgovor - VP/HR - Podpora in prepoznavnost pri paradah ponosa in drugih javnih prireditvah skupnosti LGBTI - E-002335/2017

Vprašanje za pisni odgovor E-002335/2017
za Komisijo
Člen 130 poslovnika
Daniele Viotti (S&D), Sophia in 't Veld (ALDE), Ian Duncan (ECR), Sirpa Pietikäinen (PPE), Tanja Fajon (S&D)

Vir : © Evropska unija, 2017 - EP

Preberi več →

Tanja na družabnih medijih

@tfajon
pred 16 urami

Congratulations! Looking forward to working with you in challenging times ahead of #Macedonia. @TheProgressives https://t.co/Gd5w3xITr7


@tfajon
pred 23 urami

RT @TheProgressives: Our MEP @SebDance has a message for all #LGBTI people in Chechnya and around the world: you are not the problem. We'll…


@tfajon
pred 3 dnevi

Bil je res odličen #danstranke. Bravo, ekipa @strankaSD #Levstikova @ZidanDejan https://t.co/b2guX9Yss4


@tfajon
pred 3 dnevi

RT @ZenskiforumSD: Ustanoviteljica 1. Ženskega foruma v Sloveniji, Sonja Lokar, prejemnica plakete za zivljenjsko delo @DamjanaK @tfajon @M


@tfajon
pred 4 dnevi

Zdaj pa druženje :) #Levstikova #Danstranke @strankaSD #zaljudi https://t.co/sn85MNNjTi


@tfajon
pred 4 dnevi

@strankaSD @MatjaNemec Draga Sonja, iskrene čestitke!


@tfajon
pred 4 dnevi

Simpatično :) #Levstikova @strankaSD https://t.co/fJZUK785x9


@tfajon
pred 4 dnevi

RT @strankaSD: .@ZidanDejan: Imamo vse temelje za zmago. Ljudje si zaslužijo boljše življenje kot ga živijo. #Danstranke https://t.co/v75Dg…


@tfajon
pred 4 dnevi

"Čas je za vlado, ki bo naredila preboj... vlado poguma. V tej državi je potrebno odpraviti revščino!" @ZidanDejanhttps://t.co/5CX0wimCQH


@tfajon
pred 4 dnevi

RT @strankaSD: Na Dnevu stranke s programsko skupino najprej o programu za 2018. https://t.co/XqOS8g9TbD


@tfajon
pred 4 dnevi

Prihodnost pišemo v @strankaSD z veliko začetnico! #ZaLjudi #program #danstranke https://t.co/xWJRdauqnQ


@tfajon
pred 4 dnevi

Mi smo začeli :) ob Dnevu stranke na vrtu #Levstikova @strankaSD #samodobro #zaljudi https://t.co/p57I8HCBQR


@tfajon
pred 4 dnevi

Še dobro uro do začetka:) #Levstikova #danstranke @strankaSD #program #zaljudi https://t.co/sGKyz0grvl


@tfajon
pred 5 dnevi

RT @TheProgressives: In north-eastern #Nigeria, @giannipittella & @ckyenge visit the Malkohi camp for refugees fleeing #BokoHaram. The EU h…


@tfajon
pred 5 dnevi

[NOVICA] Čas je za skupni evropski azilni sistem in večjo solidarnost! https://t.co/8zFp0FGD4z @strankaSD


@tfajon
pred 5 dnevi

Se še kdaj spomnite na svoj Dan mladosti? Bil je lep praznik. Naj bo lep tudi današnji dan!


@tfajon
pred 5 dnevi

RT @UkljucisEU_BiH: Thank you @tfajon for maintainong positive picture of #BiH towards #EuropeanUnion https://t.co/bko14EyXrJ


@tfajon
pred 5 dnevi

Tanja Fajon za Radiosarajevo.ba: Briselu nije svejedno za BiH